Autorización Centres Podològics

Requisist tècnics per a l’autorització administrativa de Centres Podològics

Són centres sanitaris podològics totes aquelles unitats assistencials que, sota la responsabilitat d’un diplomat en podologia tenen com objectiu l’assistència o tractament podològic a les persones, i que no estiguin inclosos en l’estructura de cap altre centre sanitari autoritzat. Els centres sanitaris podològics hauran de complir els requisits físics, d’equipament i d’activitat mínims tenint caràcter de suficients, que es descriuen a continuació.

CENTRES PODOLÒGICS SENSE ACTIVITAT QUIRÚRGICA
Requisits físics
Els centres sanitaris podològics, sense activitat quirúrgica, hauran de disposar de les següents àrees diferenciades:

 •  àrea destinada a la recepció i sala d’espera dels pacients
 • àrea destinada a la consulta i al tractament podològic
 • àrea de serveis, que ha de disposar de rentamans i de wàter per a l’ús dels pacients.
 • també s’haurà d’habilitar un espai diferenciat per a emmagatzemar el material net

En la porta d’entrada del local o de l’edifici on s’ubiqui la clínica o consultori podològic hi haurà un rètol on digui: “Clínica Podològica” o “Consultori Podològic”, juntament amb el número de registre atorgat pel Departament de Sanitat i Seguretat Social en autoritzar el centre.
Requisits d’equipament
La sala de consulta i tractament podològic haurà de disposar :

 • d’un rentamans
 • d’una butaca podològica regulable amb espatllera reclinable i una cadira d’alçada regulable per al professional, com a mínim
 • d’un equip de quiropòdia amb micromotor de turbina o un micromotor podològic i un sistema d’aspiració. La intensitat de la llum serà adequada i mòbil per a les pràctiques de podologia.
 • d’un podoscòpi o banc de marxa.

En cas que el centre disposi d’un equip de Raig X, aquest podrà estar dins la sala de consulta i tractament podològic o en una altra àrea adequada per aquest fi. A més haurà de:

 • Disposar documentalment un “Programa de Garantia de Qualitat en Radiodiagnòstic” de la instal·lació radiològica
 • Acreditar l’alta en el registre corresponent del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya
 • Disposar, en un lloc visible, d’un cartell d’avís de zona de risc de irradiació externa, i avís a les embarassades.
 • El personal estarà en possessió de les corresponents acreditacions com a supervisors o operadors d’instal·lacions de radiodiagnòstic, segons el cas.
 • El personal exposat ha de tenir garantit el seu control dosimètric.

Requisits d’activitat
Els professionals sanitaris responsables de portar a terme l’activitat podològica hauran d’estar en possessió del títol oficial de diplomats en podologia i estar degudament col·legiats.
Es portarà un registre dels pacients, els quals disposaran d’una historia clínica en la que hi constaran les dades personal del pacient, els antecedents patològics, la patologia podològica actual, el diagnòstic, la proposta de tractament i els tractaments realitzats, essent aquesta informació completament confidencial i seguint les normes que marca la Llei 21/2000 de 29 de desembre, sobre drets d’informació, autonomia del pacient i documentació clínica.
Cal garantir l’esterilització dels materials i equips utilitzats en la clínica o consulta podològica. Si es realitza per mitjans propis, el procediment s’adequarà a les recomanacions existents i s’haurà de disposar dels protocols escrits i actualitzats on s’especifiqui el procés d’esterilització. Si es realitza per mitjans externs caldrà d’establir un contracte per escrit.
El centre disposarà d’un llibre de reclamacions, que restarà a disposició dels usuaris i convenientment anunciat en un lloc visible; així com d’una bústia de suggeriments. El llibre de reclamacions es podrà substituir per altres sistemes que permetin deixar constància de la queixa, i que tindran que ser aprovats pel Departament de Sanitat i Seguretat Social.
Es precís acreditar documentalment el compliment de la normativa relativa a la gestió dels residus sanitaris, segons el Decret 27/1999 de 9 de febrer; DOGC 2828, de 16 de febrer de 1999.
CENTRES PODOLÒGICS AMB ACTIVITAT QUIRÚRGICA
Les consultes i clíniques podològiques, on es practica cirurgia podològica, per tal de poder ser autoritzats pel Departament de Sanitat i Seguretat Social de la
Generalitat de Catalunya, a més dels requisits de l’apartat anterior, han de complir els següents requisits
a) Centres podològics que realitzen cirurgia de consultori
Requisits professionals
Atesa la baixa complexitat dels procediments catalogats dins el concepte de cirurgia de consultori no serà necessària la presència de col·laboradors.
Tampoc és necessària la presència d’anestesiòleg.
Requisits d’equipament
Cal disposar de l’utillatge necessari per a la pràctica de procediments quirúrgics podològics que només requeriran d’anestèsia local i del material bàsic per fer front a urgències cardiorespiratòries eventuals, amb capacitat per a suport vital bàsic. L’equipament mínim necessari serà:

 • Butaca podològica de cirurgia i espatllera abatible
 • Material necessari per a les intervencions que s’han de dur a terme
 • Material d’incisió i sutura quirúrgica esteril
 • Equip de venòclisi
 • Oxigen (bombona) amb autonomia fins al trasllat, si escau, al centre sanitari de referència
 • Material per a suport vital bàsic i instrumentat
 • Medicació per a suport vital i esteroides endovenosos
 • Esfigmomanòmetre i fonendoscopi.

Requisits físics
El centre sanitari o consultori, a més de les descrites per les consultes convencionals, ha de disposar de les àrees diferenciades següents:
• Zona de rentamans amb sabó estèril
• Emmagatzematge de material net i brut independents
• Llum d’intensitat suficient per a les pràctiques quirúrgiques que s’hi realitzin
Documentació clínica
A més de la història clínica, ja descrita en apartats anteriors, d’obligada complimentació, una consulta de podologia amb cirurgia de consultori haurà de facilitar als pacients:
• Fulls informatius de les petites intervencions
• Full de consentiment informat
b) Centres podològics amb cirurgia menor ambulatòria
Requisits professionals
El diplomat en podologia ha d’acreditar documentalment tenir formació en Reanimació Cardiopulmonar bàsica (RCP).
El centre disposarà de personal col·laborador per a la pràctica de l’activitat quirúrgica.
Es garantirà la presència física d’un anestesiòleg durant la realització de procediments que requereixin anestèsia raquídia o sedació.
Requisits físics
El centre podològic que practiqui cirurgia menor podològica disposarà de les següents zones diferenciades:
• Zona de rentamans quirúrgic amb sabó estèril, amb accés directe a l’àrea quirúrgica.
• Vestidor de personal, amb accés directe a l’àrea quirúrgica, on es posaran les bates, gorres i polaines.
• Vestidor per als pacients
• Magatzems de material net i brut independents.
• Llum d’intensitat suficient per a la pràctica de la cirurgia podològica que es practiqui.
Protocols
El centre ha de disposar dels documents per escrit següents:
• Manual d’organització i funcionament
• Protocol·lització rigorosa i definició estricta de les línies de responsabilitat
• Relació dels procediments quirúrgics que es portaran a terme en la unitat, incloent el tipus d’anestèsia emprada i el temps de durada previsible de les intervencions
• Protocol d’esterilització del material
• Protocol de gestió dels residus sanitaris generats
• Controls ambientals. Tipus i periodicitat
• Controls de superfície. Tipus i periodicitat
• Controls d’autoclaus. Tipus i periodicitat
• Protocols de selecció de pacients, que inclouran com a mínim els següents requisits:
o ASA I (annex I). Es valorarà ASA II sense descompensació en els darrers 6 mesos
o Capacitat de tornar al seu domicili de forma autònoma immediatament desprès del acte quirúrgic
o Consentiment informat
o Acceptació de caràcter ambulatori del procediment per part del pacient
o Disponibilitat de contacte telefònic amb el podòleg responsable durant les 24 hores
o El domicili del pacient no podrà estar a més d’un hora de trajecte respecte d’un centre hospitalari de referència
o Es necessari comptar amb el suport d’un familiar o d’una persona responsable
o Compromís signat pel pacient conforme ha entès totes les instruccions rebudes
• Protocol de selecció de les intervencions:
o Risc intrínsec del procediment i d’hemorràgia baixos.
o Sense processos intervencionistes en els que la inflamació postquirúrgica pugui comprometre la via aèria.
o Duració del procediment menor a 30 minuts. Es pot allargar aquest temps en cirurgies de teixits superficials i amb anestèsia local.
o No requereix de tractaments antibiòtics intravenosos.
o Dolor postquirúrgic controlable amb fàrmacs via oral.
• Protocol d’alta del pacient, que ha de complir les condicions següents:
o Pacient conscient i orientat
o Capacitat de deambulació sense ajuda, si no la requeria prèviament
o Bona analgèsia
o Sense signes d’hemorràgia a la zona intervinguda
• Protocol d’actuació postoperatòria:
o Tipus de cures i periodicitat amb la qual s’han de practicar
o Analgèsia oral: fàrmac genèric i comercial, via d’administració i periodicitat
o Signes d’alarma i actuació en cada cas ( febre, supuració, dolor que no respon als fàrmacs prescrits, hemorràgia, rush cutani, dispnea)
o Telèfon de contacte permanent les 24 hores.
o Centre hospitalari de referència.
Requisits d’equipament
Cal disposar de l’utillatge necessari per a la pràctica dels procediments quirúrgics podològics i del material bàsic per a fer front a possibles urgències cardiorespiratòries, amb capacitat per al suport vital bàsic. L’equip mínim necessari serà:
• Butaca podològica de cirurgia o taula quirúrgica amb moviment de Trendelemburg i anti-Trendelenburg, i espatllera abatible.
• Material necessari per realitzar les intervencions que es portin a terme.
• Material d’incisió i sutura quirúrgica estèril.
• Equip de venòclisi
• Oxigen (bombona) amb autonomia fins al trasllat, si es necessari, al centre sanitari de referència.
• Material per al suport vital bàsic i instrumentat: (Ambú, mascaretes de diferents mides, jocs de tubs de Mayo o de Guedel).
• Medicació per al suport vital i esteroides endovenosos.
• Esfigmomanòmetre i fonendoscopi
• Desfibril·lador i carro d’aturades
Documentació clínica
• Història clínica del pacient que ha d’incloure les dades mínimes contingudes a la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernents a la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica
• Fulls informatius
• Full de consentiment informat
• Full operatori
• Full d’ordres terapèutiques
• Full de protocol d’actuació postoperatòria
• Full d’alta definitiva del procés
• Informe per al pacient del diagnòstic i procediment practicat, del tractament i de les cures postoperatòries.
Relació amb altres centres i/o serveis
Cal disposar de la possibilitat de realitzar exploracions complementàries que siguin necessàries, amb caràcter rutinari i urgent
La relació amb un centre hospitalari de referència, al qual el metge hagi de traslladar el pacient en cas de complicacions, ha d’estar documentada.
Tanmateix, el pacient també estarà informat de l’assistència mèdica de què disposa les 24 hores
El centre ha de tenir garantit el subministrament de medicaments, mitjançant un dipòsit propi o concertat, preceptivament autoritzat.
Llibre de reclamacions i bústia de suggeriments
El llibre ha d’estar diligenciat pel Departament de Sanitat i Seguretat Social, i estar a disposició dels pacients. Aquest llibre es podrà substituir per altres sistemes que permetin que quedi constància de la reclamació i els haurà d’aprovar el Departament de Sanitat i Seguretat Social.
Annex I
Criteris anestesiològics per a la catalogació dels pacients
És la classificació de criteris ASA, de l’American Society of Anesthesiology:
ASA I: Pacients sense cap alteració orgànica, bioquímica o psiquiàtrica, diferent del procés localitzat que és subsidiari de cirurgia. Pacient sa
ASA II: Pacient que pateix alguna alteració lleu o moderada sistèmica, que no produeix incapacitat o limitació funcional (diabetis lleugera, hipertensió sistèmica lleu o moderada…)
ASA III: Pacient que pateix una alteració o malaltia severa de qualsevol causa, que produeix limitació funcional definida, en determinat grau, (diabetis severa amb repercussió vascular, insuficiència respiratòria en grau moderat o sever…)
ASA IV: Pacient que pateix un desordre sistèmic que posa en perill la seva vida i que no és corregible mitjançant la intervenció (malaltia orgànica cardíaca amb signes d’insuficiència cardíaca, insuficiència renal avançada, insuficiència hepàtica o respiratòria…)
ASA V: Pacient moribund amb poques expectatives de supervivència, tot i realitzant el procediment quirúrgic. Improbable que sobrevisqui 24 hores amb o sense intervenció.

 

undefined

× Contacta por WhatsApp!